<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2004

Concurs Biblioteca Central
Urbana de Rubí

Rubí (Vallès Occidental)

CONCURS OBERT + IDEES
Superfície = 7.612 m2


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


La rehabilitació de la Fàbrica Josa com a Biblioteca Municipal de Rubí, representa una oportunitat de assolir com a mínim dos objectius fonamentals:
1).
La recuperació històrica de LLOC amb la definitiva consolidació urbana de la topografia heretada. Positivar l'entorn amb la nova urbanització d'una "rambla" peatonal sobre l'antiga sèquia. Les passeres pont de l'antiga fàbrica han d'aixoplugar un nou gran "hall" urbà, espai d'arribada i de trobada, espai previ d'accés al vestíbul interior del nou equipament de la biblioteca.
2).
La reconversió positiva de la tipologia edificatòria industrial original, es basa en la pròpia descomposició heretada de l'edifici fabril, desdoblat en dos blocs clarament diferenciats a banda i banda de l'antiga sèquia, connectats per passeres aèries. La complexitat funcional del nou programa de l'equipament: Biblioteca + Arxiu + Museu, es vertebra a partir d'aquestes passeres-pont, que esdevindran passadissos aèris envidriats, que miraran i seran vistos des de l'espai públic

LLOVERAS&SOLER, arquitectes