<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       2004

Concurs Teatre Sant Andreu de la Barca

(Baix Llobregat) BCN


CONCURS OBERT + IDEES
Superfície = 2.360 m2


Promotor:
Diputació de Barcelona (O.T.C.)
Area de Cooperació, Oficina Tècnica de Cooperació


Autors: LLOVERAS & SOLER, ARQUITECTES


Es planteja un edifici, emblemàtic i singular, que ha de dialogar i potenciar la nova centralitat urbana sorgida de la reurbanització de l’avinguda del Ferrocarril.
L'edifici de planta orgànica, s'adapta a la topografia del lloc, mitjançant dues ales unides pel vestíbul.
El cos de llevant conté el teatre propiament dit i els accessos a la part mitja i baixa de les grades. La caixa escènica del teatre, els magatzems i els camerinos es situen en la posició de la cota més baixa de l’actual carrer Anoia, minimitzant l’impacte volumètric de la seva alçada. Això permet dissenyar una coberta sinuosa integrada en el paisatge urbà.
El cos de ponent conté una sala més peita i més polivalent, així comi les aules i els tallers del centre.
El vestíbul i la cafeteria es situen en una posició central, configurant una macla arquitectòonica de forma orgànica. La façana forma un porxo vidriat, que de forma tentacular s’exten abraçant l’espai public que envolta l'edifici. Aquest sòcol/aparador, endevindrà un element urbà significatiu i lluminós, que reflectirà l’activitat cultural que es desenvoluparà a l’interior del Teatre.
Els nous Jardins del Teatre es situaran a l’esplanada de ponent, mentre que l’aparcament es situarà en el cantó nord als terrenys alliberats per la nova realineació viaria.


LLOVERAS&SOLER, arquitectes