<<<<<<<<<

    

>>>>>>>>>

       1991

Estudi i Alternatives
pel Territori No Urbanitzable de Terrassa

Terrassa (BCN)

Promotor:
Gerčncia Municipal d'Urbanisme de Terrassa

Autors:
Bardají i Teixidor arquitectes associats, M. Lloveras, M. Soler (arquitectes)

Col•laborador:
J. Germain (geňgraf)

Cursos:
Curs d'Especializació en Gestió del Sňl Rústic. U.P.C. juliol 1992


L'objecte de l'estudi era analitzar l'evolució experimentada en aquest territori i avaluar l’eficŕcia del Pla General d'Ordenació aprovat l'any 1983 alhora d'abordar i controlar les activitats, usos i degradacions induďdes per la ciutat . Es tractava de revisar les bases conceptuals aplicables al Sol No Urbanitzable.
L'estudi parteix de la necessitat d'assolir una visió positiva i global de la ciutat i el seu territori, on aquest deixi de ser un element negatiu i expectant (el No Ciutat) i esdevingui positiu i vertebrador

LLOVERAS&SOLER, arquitectes