Mercè Soler i Miquel Lloveras treballen com arquitectes associats des de l’any 1983. A partir de l’any 1998 desenvolupen la seva activitat professional en el marc de la societat d'arquitectes LLOVERAS&SOLER, arquitectes, S.L.

Des de l’inici han orientat la seva carrera professional cap a la redacció de projectes d’arquitectura i de disseny urbà, així com en el desenvolupament d’estudis territorials i urbanístics.

El disseny arquitectònic d’edificis d’us públic ha estat una línia professional important. La definició de programes funcionals complexes lligats a dotacions pressupostàries precises, ha permès desenvolupar en molts casos, dissenys espaials i solucions constructives específiques i representatives. La integració del volum arquitectònic de l’edifici públic en un espai urbà concret ha estat un estímul fonamental, fent especial èmfasi en els seus potencials paisatgístics.

Els projectes desenvolupats en el patrimoni arquitectònic i cultural són igualment significatius, tant des de la vessant de la protecció i la restauració, com des de la rehabilitació i l’ampliació. Dotar de nous programes funcionals les arquitectures històriques en desús ha estat i és un repte disciplinar fonamental.

Els projectes d’habitatges unifamiliars de promoció privada s’han compaginat amb els projectes d’edificis d’habitatges plurifamiliars de protecció oficial.

El disseny urbà s’ha abordat mitjançant projectes d’urbanització redactats des del despatx i també amb col•laboracions temporals integrats en els equips de diferents administracions públiques.

Finalment cal destacar la implicació en estudis d’escala territorial on el medi natural i el paisatge són aspectes fonamentals, abordats tant des de la vessant del planejament com des de la investigació. Dels anys 1983 al 1987 va existir una estreta vinculació amb el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, tant en tasques de suport a la docència com en la redacció d’estudis territorials i urbanístics. Posteriorment un i altre membre de l’equip van treballar integrats en els serveis territorials de diferents administracions, en la redacció d’estudis, plans i projectes. L’any 1996 funden amb altres professionals i entitats cíviques el “Fòrum Terrassenc per a la protecció del medi natural i del paisatge” per tal d’incidir en el debat del planejament territorial de la regió metropolitana, essent la proposta més coneguda la “Via Verda Sant Llorenç/Collserola”.
 

CURRICULUM PROFESSIONAL
Miquel Lloveras i Hernàndez,
inicia els estudis d'arquitectura l'any 1975 a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Es titula el juliol de 1982 amb la qualificació de notable. Primer Premi ISOVER-1982 per a projectes Fi de Carrera. Finalista Concurs Dragados y Construcciones-1982 per a projectes Fi de Carrera. L'any 1983 guanya el 1er. Premi del Concurs Internacional d'Idees del Parc de l'Estació dels Catalans de Terrassa. Becari del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la Escola d’Arquitectura del Vallès (beca "Formación Personal Investigador") en els cursos acadèmics 83/84, 84/85, 85/86 i 86/87, realitzant tasques de suport a la docència, així com diversos estudis d'investigació sota la direcció del catedràtic Manel de Torres i Capell. Els anys 1991/92 treballa en els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sant Just Desvern com a responsable de la Gestió Urbanística. Becari del curs/master 91 “Projectar la Perifèria - Laboratori Europeu d’Urbanisme - Manel de Sola Morales”. Lliçó en el curs d’Especialització en Gestió del Sòl Rústec U.P.C. (juliol 1992). Secretari de la Comissió de Relacions Territorials del PLA ESTRATÈGIC CIUTAT DE TERRASSA (1992-93). Lliçó en el curs de Postgrau Gestió Urbanística del Medi Ambient. U.P.C. (març 1993). Membre fundador l’any 1996 del “Fòrum Terrassenc per a la protecció del medi natural i del paisatge”.CURRICULUM PROFESSIONAL
Mercè Soler i Codina,
inicia els estudis d'arquitectura l'any 1975 a l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Es titula el febrer de 1984, amb la qualificació de notable. Primer Premi ISOVER (1984) per a projectes Fi de Carrera. 1er. Premi del Concurs Internacional d'Idees del Parc de l'Estació dels Catalans de Terrassa. Col•labora en el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, curs 86/87 en la assignatura d'Urbanística de sisè. Col•labora amb els Serveis Tècnics Municipals de la Gerència d'Urbanisme de Terrassa els anys 1986-87, en projectes de disseny urbà i els anys 1997/98 en estudis territorials. Des de l'any 1989 fins el 1993 treballa a l'Oficina de la Revisió del Pla General d'Ordenació de Sabadell com a arquitecta membre de l'equip redactor. Curs LIFE: Formació de tècnics en Mediambient-Edificació (1998). Membre fundadora l’any 1996 del “Fòrum Terrassenc per a la protecció del medi natural i del paisatge”.