AB nº72 Revista desl Arquitectes de Barcelona (pp. 48-49)

El conjunt arqueològic d'Olèrdola disposava d'un antic museu construït l'any 1970, que no cobria ni les necessitats ni les expectatives museogràfiques actuals. Com a actuació d'urgència i a la espera de desenvolupar el Pla Director del Parc Arqueològic d'Olèrdola, es va plantejar la reconversió de l'edifici existent en un nou centre d'interpretació, i l'adequació d'un antic porxo com a aula-taller. El caràcter transitori del programa justifica la contenció de l'operació i que el projecte s'orientes cap el disseny d'una arquitectura efímera.
La intervenció s'ha fet sobre dues edificacions adossades a la muralla romana de caràcter molt diferent. Mentre que el porxo és una estructura rural, darrer vestigi d'una antiga masia; l'edifici del museu, de construcció més recent, té un valor estètic qüestionable i, en qualsevol cas, la seva arquitectura pintoresca crea una gran confusió al visitant.
En el nou centre d'interpretació s'ha reubicat l'antiga porta d'entrada, orientant-se cap el conjunt arqueològic, fent-se més visible i accessible. Un estintolament del mur de càrrega i un nou forjat sanitari han permès unificar i anivellar l'espai interior. Els murs contemporanis de pedra s'han recobert amb els plafons de l'exposició, com una nova pell on les imatges i els rètols donen continuïtat als plegaments del perímetre de la sala.
En el porxo l'actuació s'ha resumit a una ampliació de l'espai disponible, encaixant una visera envidriada recolzada sobre les estructures preexistents. La coberta, molt visible des de la muralla romana, s'ha recobert amb planxa de fusta baquelitzada, entonada cromàticament amb la teula del porxo.
Les portes d'aquests nous equipaments s'han formalitzat com a plafons-rètol. D'aquesta manera l'expressivitat de l'operació s'ha concentrat en informar de l'existència del nou centre d'interpretació i de l'aula-taller. Les portes-rètol segueixen les mateixes característiques ( material, color i tipografia ) que la resta de la senyalització del conjunt arqueològic d'Olèrdola.


REFORMA DEL MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-OLÈRDOLA article Revista A-B
1 de novembre de 1999. LLOVERAS&SOLER. ARQUITECTES