el despatx

 

 
 
 
home la filosofia. l`àmbit  l`adreça de contacte les eines  els projectes  les obres

 Estructura de despatx
L`estructura de despatx de que es disposa , es del tipus obert, 
en la qual, hi ha un equip mìnim de 3 persones, per al dia a dia i 
i que es pot ampliar fins a 8 persones segons l`importancia i/o 
dedicació al projecte, aixó no obstant, es procura externalitzar 
les diferents fases del projecte, p.ex. Instal.lacions .
 
Els pressupostos i amidaments , la part documental del projecte,
així com el càlcul , desenvolupament i dibuix dels plànols d´estructures 
es realitzen en el propi despatx, a fi i efecte d`assumir un major
control sobre aquests aspectes del projecte de per si delicats i a la 
vegada tant indisolublament lligats a la  pròpia gènesi projectual.
 Recursos de que es disposa
Tal com s`ha apuntat en el paràgraf anterior, es procura externalitzar 
feines que queden molt delimitades encara  que si  el projecte ho requeris, 
( encaix molt imbricat en el projecte d`arquitectura o bé un tipus 
d`instal.lacions molt especial.molt especial)  es porta  a terme directament en el despatx . 
Aixó passa també en l`area de Estructures, encara que a l`inrevés, es a dir, 
es procura portar-ho a  terme en el despatx, encara que si el projecte ho 
necesitès, donada la complexitat o sol.lucions especials que ho requerisin , 
es porta a  terme externament,encara que la definició geometrica i la sol.lució 
estructural, es defineix simultaniament  desde l`avantprojecte.Aixó fa que la 
dinámica de funcionament hagi de ser molt àgil i portar un control exhaustiu 
sobre totes les feines externes.